ENERGY and WATER AGENCY – brochure / broszura

In Malta, access to fresh, ground water is increasingly problematic. That is why ENERGY and WATER AGENCY conducts relentless awareness-raising activities on the issue of access to ground water, teaching how to conserve and respect it as a national asset and life-giving ingredient. I am pleased to be part of this educational process. I designed a brochure that takes a clear and visually appealing approach to the issue.

 

Na Malcie dostęp do świeżej wody gruntowej jest coraz bardziej problematyczny. Dlatego AGENCJA ENERGII I WODY (ENERGY and WATER AGENCY) prowadzi nieustanne działania uświadamiające w kwestii dostępu do wody gruntowej, ucząc, jak ją chronić i szanować jako dobro narodowe i życiodajny składnik. Cieszę się, że mogę być częścią tego procesu edukacyjnego. Zaprojektowałem broszurę, która w jasny i atrakcyjny wizualnie sposób podchodzi do tego zagadnienia.

Dawniej MASKVA.PL

@